bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

02.08.2018

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Będzino 17, 76-037 Będzino
b) telefonicznie: 94 3162 303
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Kierownika GZK inspektorem ochrony danych pod adresem email gzk@bedzino.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozliczania należności wynikających z Umowy z GZK w Będzinie zawartej na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.).
Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi: dostawcom usług IT, bankom, serwis oprogramowania itp. jak również podmiotom którym zlecimy windykowanie należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili - przez okres 5 lat od końca roku, w którym rozwiążemy umowę z Państwem.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu, lub naszych prawnie uzasadnionych interesów;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o profilowaniu.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 02.08.2018

Dokument oglądany razy: 1327
« inne aktualności